Menu

Школска документа - информације од јавног значаја

Општа акта (правилници и пословници)
Статут школе
План стручног усавршавања за школску 2022/2023. годину
Пословник о организацији и раду Школског одбора
Пословник о раду Наставничког већа
Пословник о раду Савета родитеља
Пословник о раду Ученичког парламента
Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика у основној школи
Правилник о правима, обавезама и одговорности запослених
Правилник о систематизацији радних места у основној школи
Правилник о испитима у основној школи
Правилник о похвалама и наградама ученика
Правилник о понашању
Правилник о заштити и безбедности ученика
Правилник о спровођењу заштите података о личности
Правилник о дипломама за изузетан успех
Планови и извештаји
Годишњи план рада школе за школску 2022/2023. годину
Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину
Школски програм 2022-2026.
Развојни план

Финансијска документа
Финансијски план за 2023. годину
Интерни план јавних набавки за 2023. годину
Извештај о набавкама за 2022. годину
Завршни рачун за 2022. годину
Финансијски план за 2022. годину
План јавних набавки за 2022. годину
Завршни рачун за 2021. годину
Закони и подзаконска акта
Закон о основном образовању и васпитању
Закон о основама система образвоања и васпитања
Правилник о изменама Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању
Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању
Закон о јавним набавкама
Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије