Menu

Ученички парламент

О парламенту

Ученички парламент чине ученици-представници одељења седмог и осмог разреда, а њихова улога састоји се од:

 1. давања мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, Годишњем програму рада, Школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње
 2. разматрања односа и сарадње ученика, наставника и стручног сарадника
 3. обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање

Парламент чине по два представника сваког одељења (седмог и осмог разреда) у школи. Парламент се бира сваке школске године и има председника. Програм рада парламента саставни је део Годишњег програма рада школе. Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламената.

Активности за школску 2023/2024. годину
Ученички парламент се организује ради подизања квалитета наставе и ваннаставних активности, ради активног учешћа ученика у свим доменима школског живота и рада. Такође, разматраће се питања и давати предлози за обезбеђивање што сигурније школске средине, превенције насиља и пружања подршке вршњацима, којима је она потребна, питања подизања квалитета друштвено-културног функционисања школе, коришћења ресурса локалне заједнице и осталих питања значајних за живот школе.

Чланови

Парламент за школску 2023/2024. годину чини осам ученика 7. и 8. разредa (по два представника сваког одељења), а рад УП-а координисаће педагог Маја Вукићевић.

Име и презиме Одељење Име и презиме Одељење
Теодора Јовичић 7-1 Дијана Динић 8-1
Матеја Гајић 7-1 Николија Петровић 8-1
Давид Јовановић 7-2 Ања Тањевић 8-2
Петра Крчадинац 7-2 Жељко Јовић 8-2


Програм рада

Септембар

 • Договор о раду, упознавање са законском регулативом и принципима рада Ученичког парламента, Пословником о раду Ученичког парламента
 • Конституисање Парламента и избор руководства УП
 • Избор два представника који ће присуствовати седницама Школског одбора и представника за Тим за развојно планирање и Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе
 • Израда акционог плана за текућу школску годину

Октобар

 • Уређење дела школског сајта са информацијама о раду УП
 • Сарадња са стручним органима школе
 • Упознавање са Правилником о понашању и раду школе
 • Обележавање Дечије недеље
 • Уређење паноа са информацијама о раду Ученичког парламента и паноа на различите теме од значаја за школски живот
 • Обележавање Међународног Дана толеранције 16.11.2020.
 • Разматрање односа и сарадње ученика и наставника
 • Ангажованост ученика у ваннаставним активностима
 • Предлози за побољшање школског живота ученика и осмишљавање акције за уређење школског простора
 • Сарадња и размена искустава са УП других школа са општине

Новембар

 • Упознавање чланова Парламента са постигнутим успехом и дисциплином на крају првог класификационог периода
 • Како помоћи ученицима који имају слабе оцене
 • Покретање иницијативе за решавање идентификованих проблема школског живота

Децембар

 • Учешће у организацији прославе Дана школе и обележавање јубилеја оснивања
 • Пројекат "Школа без насиља" - заједничке акције са члановима Вршњачког тима (спортска такмичења, квизови знања...)
 • Прослава Нове године

Јануар/фебруар

 • Учешће у организацији прославе школске славе Светог Саве
 • Упознавање чланова Парламента са постигнућима ученика на крају првог полугодишта
 • Мере за побољшање успеха и дисциплине – школа је моја друга кућа

Март/април

 • Учешће у такмичењима
 • Предлог тема за трибину или предавање стручног лицa
 • Резултати такмичења
 • Учешће Парламента у организацији прославе мале матуре
 • Упознавање ученика шестог разреда са радом УП, као будућих чланова УП

Јун

 • Припрема за полагање квалификационог испита
 • Информисаност учесника Парламента у вези са уписом у средњу школу
 • Резултати клвалификационих испита
 • Анализа рада Парламента и упознавање Школског одбора, наставничког већа и Савета родитеља са радом и резултатима, предлозима
 • Предлог програма Парламента за следећу школску годину
 • Избор најбоље одељењске заједнице