Ученици, запослени, управа
Капацитети
Корисни линкови
Објекти за образовно-васпитни рад у школској згради

Школска зграда простире се на 3.260 м2, где се налазе 24 учионице укупне површине 1.163,28 м2. Коришћење учионичког простора је тако организовано да свако одељење од I до IV разреда има своју учионицу. Тако учитељи имају могућност да се у потпуности креативно посвете оплемењивању и уређењу простора за рад, што се види у готово свим учионицама. У старијим разредима (V-VIII) настава је организована у учионицама и кабинетима (3 кабинета површине 168,14 м2). У школи постоји библиотека коју користе ученици и наставници. Школа има фискултурну салу са свлачионицама. У школи постоји кухиња са трпезаријом коју користе ученици из продуженог боравка. Храна се само сервира, а допремаће се из установе коју одабере Школски одбор.
Директор, административна служба и стручни сарадник смештени су у мањим канцеларијама, а наставници користе зборницу.
Санитарни чворови постоје на сваком спрату и у приземљу, укупно 6.
Простор у школи је максимално искоришћен.

Објекти за образовно-васпитни рад ван школе

Око зграде школе налази се школско двориште површине 9.961 м2. Део дворишта је уређени парк са пуно зеленила, а у задњем делу су смештени спортски терени за рукомет, кошарку и мали фудбал. Двориште је ограђено, с обзиром да је у окружењу школе прилично густ саобраћај и да су обележени прелази и даље ризични.

Наставна средства

Остваривање програма образовно-васпитног рада немогуће је без одговарајућих наставних средстава, тј. педагошко-дидактички прилагођених предмета, уређаја и материјала који у процесу васпитања и образовања треба да допринесу разумевању, бржем усвајању знања и стицању потребних вештина, навика и умења, а подједнако их користе наставници и ученици у свим фазама образовно-васпитног процеса.